SIK SORULAN SORULAR

Gümrük Müdürlüğüne Sunulması Zorunlu Evraklar

 • Vekaletname (Noter Onaylı)
 • İmza Sirküleri (Noter Onaylı)
 • İmzaya Yetkili Kişi veya Kişilerin Kimlik Fotokopileri (Noter Onaylı)
 • Ticaret Sicil Gazetesi (Aslı veya Noter Onaylı)
 • Faaliyet Belgesi (Aslı veya Noter Onaylı)
 • Vergi Dairesi Mükellefiyet Yazısı (Aslı veya İnternet Vergi Dairesinden Alınan Çıktısı)

» Daha önce firmanız adına gümrük idaresine firma dosyanız verildiyse vekaletname aslı ve evrak görselleriniz yeterli olacaktır.

info@piramitgumrukleme.com mail atarak vekalet örneği isteyiniz.

 1. İthal eşyasına ait  fatura
 2. İthal eşyasına  ait gümrük kıymet bildirim formu (Tarafımızca hazırlanır)
 3. Sigorta poliçesi (İşlem FOB. veya CF ise)
 4. Navlun faturası
 5. Banka transfer dekontu veya % 6 KKDF
 6. Ordino
 7. Konşimento
 8. Çeki Listesi
 9. Avrupa dan ithal edilecek eşyalardan ; ATR  ve/veya EUR1 belgesi
 10. Menşe şehadetnamesi(Certificate of origin)
 11. Yetkili kurumlardan alınacak izin veya belgeler (Özel izin ve belge gerektiren eşyalarda)
 • Resmi Türkçe fatura(E-fatura,E-arşiv fatura)
 • Avrupa topluluğuna yönelik ihracatlarda ATR Belgesi(Tarafımızca düzenlenmektedir)
 • Anlaşmalı ülkeler için EUR1 belgesi(Tarafımızca düzenlenmektedir)
 • Diğer ülkeler için talep edilmesi durumunda Menşe şahadetnamesi(Tarafımızca düzenlenmektedir)
 • Göndermek istediğiniz eşyanın bağlı bulunduğu İhracatçılar Birliğine üyelik (Tarafımızdan üyelik işlemleri yapılmaktadır)
 • Eşyanın varışından önce İthal edilecek eşya ile ilgili olarak fizibilite çalışmasının yapılması,
 • Eşyanın varışı ile beraber nakliyeci firmadan ordinonun alınması,
 • Orijinal belgelerin müşteriden talep edilmesi ve hazırlanarak operasyon birimine teslimi,
 • Küşat işleminin yapılması (Gerekli durumlarda eşyanın incelenmesi),
 • Sektör bazında uzmanlaşmış gümrük müşaviri ve yetkili personel tarafından evrakların ve ürünün kontrol edilmesi
 • Eşya ile ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonunun belirlenmesi,
 • Antrepo’ya gelen eşya için önce Antrepo beyannamesi verilmesi
 • Gümrük beyannamesinin hazırlanması,(serbest dolaşıma giriş işlemleri)
 • Gümrük kabul, tescil ve muayene işlemlerinin yapılması,
 • Vergi ödemelerinin yapılması,
 • Eşyanın firmanın belirttiği adrese sevki ve teslimi,
 • İşlemlerin bitmesiyle beraber evrakların tarafınıza teslim edilmesi.
 • İhraç edilecek eşya ile ilgili olarak fizibilite çalışmasının yapılması,
 • Eşyanın resmi Türkçe faturasının müşteriden talep edilmesi
 • Dış ticaret belgelerinin tasdik işlemlerinin yapılması
 • İhraçatçılar birliğine üyelik işlemlerinin yapılması (Müşterinin birlik üyeliğinin olmadığı durumlarda)
 • Gümrük müşaviri ve yetkili personel tarafından evrakların incelenmesi
 • Eşya ile ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonunun belirlenmesi,
 • İhraç edilecek eşyanın gümrük beyannamesinin düzenlenerek gümrük işlemlerinin tamamlanması,
 • Evrakların nakliyeci firmaya teslimi,
 • Fiili ihracatı tamamlanan eşyanın gümrük çıkış beyannamesi ve ekli belgelerin müşteriye teslimi.

BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER

Gümrük Müşaviri KİMDİR?

Gümrük Müşaviri dolaylı temsil sıfatıyla gümrük işlemlerini takip etmeye ve sonuçlandırmaya yetkili kişidir. Bu yetki çerçevesinde gümrük beyanını yapar ve eşyanın gümrük işlemlerini tamamlayarak dış ticaret erbabına sorunsuz bir şekilde teslim edilmesini sağlar.

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ FİRMASI;

Gümrük müşavirleri dış ticaret firmalarının dış ticaret danışmanlarıdır.

Gümrük müşavirlerinin mevzuat ve teknik yönden gümrük işlemlerinin nasıl yapılacağı hakkında firmalarını bilgilendirmeleri mesleki sorumluluklarındandır.

Gümrük mevzuatı sürekli değişen dinamik bir yapıya sahiptir. Bu durumda günlük olarak mevzuat takibi yapılması arzu edilmeyen maliyetlerin ortaya çıkmasına engel olacaktır.

Dolaylı temsilci; Gümrük müşavirinin kendi adına fakat dış ticaret firmalarının hesabına gümrükte işlem yapması demektir. Kendi adına işlem yapan gümrük müşaviri bu işlemlerden kaynaklanan hukuki sonuçlardan dış ticaret firması ile beraber (müteselsilen ) sorumludur.

Beyan; Türkiye Gümrük Bölgesi’ne gelen veya giden ürün veya eşyaların Gümrük Kanunu’nda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde gümrük idaresine beyan edilmesi gerekmektedir. Gümrük Kanunu’nda belirtilen usul ve esaslara yeterince dikkat edilmeden yapılan beyanların eksik veya hatalı olması durumunda da yüksek cezalarla karşılaşılabilir.

Muayene; Türkiye gümrük bölgesine gelen veya giden ürün ve eşyaların gümrük idaresine sunulması ve beyan edilmesi gerekmektedir. Gümrük gözetimindeki eşya için yapılan beyan çeşitli risk kriterlere göre elektronik sistem tarafından riskli ve riskli olmayan eşya olarak sınıflandırır. Riskli görülen eşyalar riski durumunda göre gümrük kontrolüne yani gümrük muayenesine tabi tutulurlar.

Sarı hat; Gümrük beyanı ile gümrük beyanının yapılmasında kullanılan belgelerin karşılaştırılarak kontrol edilmesine ‘sarı hat kontrolü’ (muayenesi) denir.

Gümrük Beyannamesinin üzerindeki bilgi ve ekindeki belgelerin birbirine uyumlu ve tutarlı olması esastır.

Kırmızı hat; Gümrük idaresi kontrolü her zaman belgeler üzerinden yapmayabilir. Gümrük idaresi gerekli görmesi durumunda gümrük beyannamesi, beyannameye ekli belgeler ile ürün veya eşyayı bizzat karşılaştırarak kontrol etmek yetkisine sahiptir. Bu şekilde yapılan gümrük kontrolüne ‘kırmızı hat kontrolü’ (muayenesi) denir.